תקנון - האחים שלנו Skip to Content Contact Us

תקנון אתר האחים שלנו

ברוכים הבאים לאתר עמותת האחים שלנו 

עמותת האחים שלנו מבקשת ליצור קהילה תומכת ומעציה עבור האחים והאחיות השכולים במדינת ישראל. במסגרת זאת, מבקשת העמותה לסייע בארגון מפגשים ביתיים בין מארחים לבין אחים שכולים  אשר יספרו לקהל אורחים וחברים את סיפורם מנקודת המבט של אח שכול. המפגשים מתקיימים במקומות שונים אצל מארחים מכל רחבי הארץ. 

תראו אם יש מה להרחיב, אולי פעילויות נוספות. אם כן, יתכן שנצטרך להכניס לתקנון התייחסות

תקנון זה ("התקנון") מסדיר את היחסים בין האחים השכולים, המתארחים, לבין המארחים, לרבות גולשי האתר ("המשתתפים") ומפרט את הכללים על פיהם המשתתפים יכולים לקחת חלק בפעילות העמותה. תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין המשתתפים לבין עמותת האחים שלנו. אנא קראו את התקנון בעיון רב שכן גלישה ו/או הרשמה ו/או כל שימוש אחר באתר יחשבו כהסכמה לכללים המפורטים בתקנון.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד/רבים לפי העניין.

אתר האינטרנט מופעל על ידי עמותת האחים שלנו, עמותה רשומה מספר 580657492, מרחוב חננאל 21 ירושלים (לעיל ולהלן: "האחים שלנו" ו/או "העמותה"). בכל שאלה או סוגיה בקשר לאתר ניתן לפנות למשרדי עמותת האחים שלנו באמצעות דוא"ל info@ourbrithers.org

בכל מקום בו מופיע בתקנון זה המונח "עמותת האחים שלנו" הכוונה היא העמותה ו/או עובדיה ו/או נותני השירות שלה ו/או מי מטעמה, לפי העניין.

גלישה ו/או שימוש על ידך באתר, מכל סוג, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון זה והתחייבותך על פיו. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולתקן את הוראות התקנון ובכלל זה את תנאי השימוש מעת לעת, בכפוף לכל דין, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של כל עדכון או שינוי בתקנון זה לרבות תנאי השימוש הכלולים בו יחל מרגע פרסומו באתר אלא אם כן צוין אחרת. העמותה תודיע על שינויים מהותיים בתקנון במקום בולט באתר. יחד עם זאת, מומלץ לעיין בתקנון זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן ולוודא כי תנאיו ידועים לך. שימוש באתר על ידך מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ובכלל זה מדיניות הפרטיות, בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אזי אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה או מי מטעמה.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה ביחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה ו/או הוריך לא מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אזי אין לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה או מי מטעמה.

רלבנטי? 

 1. הגדרות

"מארח" מי שמבקש לארח מפגש של האחים שלנו

"מפגש" – אירוע בהשתתפות של מארח/ים, מתארחים

"מתארח" – מי שמבקש להשתתף במפגש

"גולש" – כל מי שגולש או עושה כל שימוש באתר, בין אם הוא מארח, מתארח, אח שכול או אחר

"משתתף"– אח שכול, מארח ומתארח

 • שירותי האתר
 • האתר מהווה פלטפורמה המסייעת בארגון פעילותה של העמותה, ובין היתר בארגון המפגשים, המהווים ערב זכרון אינטימיים והוא משמש את המארחים, האחים השכולים והמתארחים כאחד. 
 • בנוסף, האתר עשוי להכיל תכנים שונים אשר יועלו וישותפו בהתאם לשיקול דעתה של העמותה או מי מטעמה לרבות, סרטים, הקלטות הפניות לאתרים אחרים וכו'. 
 • האח השכול
  1. אח שכול המעוניין לספר את סיפורו במפגש יבצע רישום באמצעות האתר ויזין במקום המיועד לכך באתר את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני, כתובת מגורים מלאה, התאריכים המתאימים למפגש, השפה בה ירצה לספר את סיפורו, דרישות נגישות (האם זקוק למעלית, רמקול או כל אביזר עזר אחר), ורקע קצר אודות סיפורו. יובהר כי עצם מסירת הפרטים אינה מחייבת את העמותה לארגן מפגש ו/או להזמין את האח השכול למפגש.

תבדקו בבקשה אם יש פרטים נוספים שצריכים להזין לאתר

 1. אין לעמותה כל אחריות לאמיתות ו/או תוכן הסיפור של האח השכול, והוא מושתת אך ורק על ידיעתו האישית.
 2. האח השכול אחראי להגיע למפגש במועד ובמקום כפי שתואמו עמו, ולהודיע לעמותה וכן למארח בהקדם האפשרי על כל עיכוב או נסיבות אחרות המונעות ממנו להשתתף במפגש. אין לעמותה כל אחריות ו/או התחייבות בקשר עם הגעתו של האח השכול לבית המארח.
 3. האח השכול יגיע למפגש וישתתף בו בהסכמה ומרצונו החופשי.
 4. האח השכול מצהיר כי אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתף במפגש, וכי כל הפרטים שנמסרו על ידו לעמותה באמצעות האתר (או בכל דרך אחרת) הינם נכונים ומדויקים.
 • מארח
  1. מארח המעוניין לארח מפגש יכול לבצע רישום באמצעות האתר ובהתאם יזין במקום המיועד לכך באתר את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני, שפות אותן דובר המארח, כתובת מגורים וקומה, פרטים אודות רמת הנגישות (האם יש מעלית, מדרגות בכניסה לבית וכו'), המועדים הרצויים והזמנים הרצויים לאירוח, מספר האנשים המינימלי והמקסימלי אותו אפשר לארח וכל פרט נוסף הרלבנטי לתיאום המפגש. יובהר כי עצם מסירת הפרטים אינה מחייבת את העמותה לפעול לתיאום מפגש עם המארח.

תבדקו בבקשה אם יש פרטים נוספים שצריכים להזין לאתר

 1. העמותה רשאית, אך אינה חייבת, לסייע בתיאום בין מארחים ובין אחים שכולים לטובת ארגון המפגשים.
 2. המארח מסכים כי שמו הפרטי וכתובתו (עיר ושם רחוב) יפורסמו באתר לצורך תיאום המפגשים.  המארח יכול לבחור לשתף את פרטי המפגש אותו הוא מארח ברשתות החברתיות על ידי שימוש בקישור לאתר האחים שלנו.  
 3. המארח יכול לבחור לסגור את ההרשמה למפגש אצלו, ולא לאפשר למתארחים נוספים להירשם למפגש כאמור.
 4. לצורך ביטול מפגש ישלח המארח בקשת ביטול לעמותה על ידי פנייה בכתב לדוא"ל info@ourbrithers.org.
 5. המארח יהא אחראי באופן בלעדי להודיע לאח השכול ומתארחים אשר נרשמו למפגש אודות ביטול המפגש ו/או אודות כל שינוי בפרטי המפגש, בהקדם האפשרי.
 6. המארח מצהיר כי אין לו מניעה חוקית, חוזית או אחרת לארח את המפגש בביתו וכי כל הפרטים שנמסרו על ידו לעמותה (או בכל דרך אחרת) הינם נכונים ומדויקים.

 

 • מתארח- תבדקו אם התיאור נכון 
  1. מתארח אשר מעוניין לקבל דיווח היכן מתקיים מפגש יכול לבצע רישום באמצעות האתר ויזין במקום המיועד לכך באתר את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני, מען, המקום המועדף להתארח, השפה בה ירצה לשמוע את סיפור האח השכול ובקשות נגישות ככל שישנן. יובהר כי עצם מסירת הפרטים על ידי המתארח אינה מחייבת את העמותה ו/או המארחים להזמין את המתארח למפגשים.

תבדקו בבקשה אם יש פרטים נוספים שצריכים להזין לאתר

 1. לצורך השתתפות במפגשים, המתארח ישלח באמצעות האתר בקשה להתארח. העמותה אינה מתחייבת להיענות לבקשות כאמור, כולן או חלקן, ולמתארח לא תהיה כל טענה בגין כך.
 2. המתארח יכבד את המארח ויתר המשתתפים ואת מקום האירוח.
 3. המתארח אחראי להגיע למפגש אליו נרשם, ולהודיע לעמותה וכן למארח בהקדם האפשרי ככל ואינו מתכוון להגיע להשתתף במפגש.
 4. המתארח מצהיר כי אין לו מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתף במפגש וכי כל הפרטים שנמסרו על ידו לעמותה באתר (או בכל דרך אחרת) הינם נכונים ומדויקים.
 •  השתתפות ללא עלות

יובהר כי האח השכול והמארח מבצעים את תפקידם בהתנדבות וללא שכר, כי המפגשים הינם ללא עלות למשתתפים, וכי לא ניתן לגבות כסף עבור אירוח המפגשים.

 • נכונות הפרטים 

הגולשים מתחייבים להזין לאתר פרטים נכונים, עדכניים ואמיתיים בלבד. יחד עם זאת, לעמותה אין כל אחריות למילוי שגוי של פרטי גולשים ולא תהיה למי מהגולשים בשל כך כל טענה ו/או דרישה כלפי העמותה או מי מטעמה. ככל שהעמותה תגלה כי גולש הזין פרטים שגויים, היא רשאית למחוק את פרטי הגולש מן האתר לאלתר ולאסור על השתתפותו במפגשים ו/או על השימוש באתר.

 • פרסום הפרטים

פרטי המפגשים (שמו הפרטי של המארח, עיר ושם הרחוב) יהיו גלויים באתר וזאת על מנת שכל גולש יוכל לבחור האם ברצונו להשתתף במפגשים.

 1. שמירת פרטיות 

לפני ובמהלך המפגשים, המשתתפים עשויים להיחשף לפרטים אישיים אודות משתתפים אחרים, ובפרט לפרטיהם של אחים שכולים ומארחים. מדובר במידע אשר נחשף על ידי המשתתפים האחרים באופן עצמאי ומבחירה, והעמותה אינה אחראית לעצם חשיפתו או לשימוש שייעשה במידע כאמור על ידי מי מהמשתתפים. בעצם ההשתתפות במפגשים מתחייבים המשתתפים שלא לעשות כל שימוש בפרטים אשר נחשפו בפניהם, פרט לשימוש לצורך תיאום המפגשים והוצאתם לפועל, ולא להעבירם לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתתף מגלה המידע מראש.

 • פרסום פרטי משתתפים
  1. העמותה רשאית לצלם את המפגשים ולהעלות אותם לאתר ו/או לכל מדיה אחרת לפי שיקול דעתה, ולא תהיה בשל כך כל טענה מצד מי מהמשתתפים. ככל ומשתתף אינו מעוניין בפרסום תמונתו או פרטיו, יפנה המשתתף לעמותה מראש ובכתב בבקשה להסתיר/ לטשטש את תמונתו ו/או פרטיו האחרים.
  2. המשתתפים מסכימים כי תמונות ו/או סרטוני וידאו ככל שיצולמו במפגשים יפורסמו באתר ו/או בפרסומים מטעם העמותה מכל סוג שהוא ובכל מדיה שהיא, וכי המשתתפים לא יהיו זכאים לכל תמורה בגין כך.
 1. מאגר מידע

יובהר כי בעת רישום לאתר, פרטיך יישמרו אוטומטית במאגר המידע של העמותה ("מאגר המידע") והרשמתך לאתר מהווה הסכמתך לכך. יובהר כי אם אינך מעוניין להיכלל במאגר המידע של העמותה, העמותה לא תוכל לשבץ אותך במפגשים. המידע יישמר במאגר המידע כל עוד הוא דרוש למימוש מטרות מאגר המידע.

 1. קבלת הודעות 

עם הרישום לאתר, יתבקשו המשתתפים לתת את הסכמתם המפורשת לקבלת הודעות, לרבות שאלונים אשר יישלחו מעת לעת על מנת לשפר ולייעל את פעילות העמותה, דואר אלקטרוני, דואר רגיל, הודעות טקסט ושיחות טלפון מהעמותה או מי מטעמה. כמו כן, המשתתפים מאשרים קבלת הודעות בעלות אופי שיווקי ו/או מסחרי מאת העמותה באמצעים אלקטרוניים. ניתן בכל שלב לבקש את ההסרה מרשימת התפוצה של העמותה, על ידי פנייה בכתב לדוא"ל info@ourbrithers.org אשר תטופל בתוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים.

 1. קניין רוחני.
  1. כל הנתונים, העיצובים והמידע המצויים באתר, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים האחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם ("תוכן האתר"), הם קניינה הבלעדי של העמותה ואין לראות במידע ו/או בשירותים ככל ומסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בתוכן האתר ו/או בזכויות הקניין הרוחני של העמותה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. "זכויות קניין רוחני" בתקנון זה משמען זכויות מכל סוג שהוא בתוכן האתר, ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות זכויות יוצרים, קוד מחשב, ממשקי משתמש, סימנים מסחריים, עיצובים, מדגמים, שמות מסחריים ושמות עסק, ידע ומידע, שיטות, תוכניות, טכנולוגיה, מידע טכני, מידע עסקי, סודות מסחריים וכן כל זכות המקבילה ו/או הנגזרת מכל אחד מן האמורים לעיל, בין אם רשומה ובין אם לאו, בארץ ובעולם. זכויות הקניין הרוחני הינן בבעלות הייחודית והבלעדית של העמותה. אין להעתיק או לפרסם את תוכן האתר במלואו או בחלקו ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של העמותה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מתוכן האתר בלא קבלת הסכמתה של העמותה מראש ובכתב.
  2. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו העמותה הינה קניינו של המפרסם ובאחריותו הבלעדית, ואין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.
 2. הגבלת אחריות
  1. העמותה אינה אחראית לכל עיכוב במפגש או לביטול מפגש מכל סיבה שהיא, ואינה מתחייבת להודיע על ביטול או עיכוב כאמור למי מהמשתתפים. כמו כן העמותה אינה אחראית לנוחות ו/או לנגישות ו/או לתנאים אחרים במקום המפגש, להיקף או מהות התכנים שיעלו במפגש, לזהות המשתתפים במפגש, לאופי המפגש ו/או הדיון במפגש ככל שיתפתח. למשתתפים או מי מטעמם אין ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכל האמור לעיל כנגד העמותה. כמו כן, אין לעמותה כל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף או לכל פגיעה כלשהי ככל שייגרמו למי מהמשתתפים בזמן המפגש מכל סיבה שהיא ולא תהיה כתוצאה מכך למי מהמשתתפים או לצדדים שלישיים כל תביעה ו/או טענה כנגד העמותה או מי מטעמה.
  2. המידע המוצג באתר מופיע כמות שהוא (AS IS) כפי שמתקבל מהמשתתפים או מגורמים אחרים. העמותה אינה ולא תהיה אחראית, באופן ישיר או עקיף, למידת הדיוק, אמיתות ומהימנות של מידע כפי שהתקבל מן המשתתפים או כל צד שלישי. הסתמכות על תוכן האתר הינה באחריות המלאה של הגולשים.
  3. השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הינו על פי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. השימוש באתר ובתכנים ניתן לך חינם כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת העמותה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה או מי מטעמה בגין תכונות השימוש או השירות, יכולותיו ומגבלותיו, התאמתו לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) הפרסום, אם וככל שיהיה, באתר.
  4. העמותה תעשה ככל שביכולתה כדי להבטיח את תקינות האתר. על אף האמור, העמותה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה ו/או הפרעות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות העמותה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל העמותה או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי העמותה ו/או לנותני השירות של העמותה בקשר לכך. הנך מודע לכך כי ייתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
  5. העמותה תעשה ככל שביכולתה כדי להבטיח כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את הגולשים לאתר אינטרנט פעיל. על אף האמור אין העמותה אחראית לקישור לא פעיל או לא תקין או שאינו מאובטח כנדרש. העמותה רשאית בכל עת למחוק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. עצם קיומו של קישור לאתר חיצוני מסוים בתוך האתר אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר חיצוני זה מלא, אמין, עדכני או מהימן.
  6. העמותה תהיה רשאית בכל עת להשבית את האתר ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, אופן תפעולו וזמינותם של השירותים והמוצרים המוצעים בו (ככל ומוצעים) וזאת ללא צורך להודיע לגולשים על כך. שימוש באתר לאחר שינוי או עדכון כלשהו בתנאי השימוש של האתר מהווה את הסכמתך לתנאי האתר המעודכנים. בכל מקרה, למשתתפים לא תהא כל טענה או דרישה כלפי העמותה בקשר עם זמינות האתר, תוכן האתר, וביצוע שינויים או עדכונים כאמור בסעיף זה.
  7. השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים הרלבנטיים והמשתתפים מתחייבים לפעול על פי כל דין בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו ולעשות שימוש חוקי, סביר והוגן בלבד באתר. 
 3. פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים לאתרים אחרים 

האתר עשוי להכיל מעת לעת קישורים לאתרים חיצוניים אשר אינם קשורים או שייכים לעמותה (להלן: "אתרים חיצוניים"). העמותה אינה אחראית לתקינות ו/או לתוכן של האתרים החיצוניים, ו/או לשימוש באתרים החיצוניים ואין ולא תהיה לה אחריות, שליטה או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים החיצוניים, ו/או על מדיניות הפרטיות של האתרים החיצוניים ואין בהימצאות הקישורים באתר משום המלצה של העמותה לבקר בהם. ביקורך באתרים האחרים הינו לפי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד.

 1. שונות.
  1. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לסרב קיום מפגש, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  2. העמותה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תקנון זה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.
  3. על תקנון זה אלו יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.
  4. אם תנאי מתנאי תקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה יימחק מן התקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר תנאי התקנון.

 

 

facebook
instagram
youtube